ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559

ผู้อ่าน

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2558 (26 เมษายน 2558) ได้อนุมัติปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และเห็นชอบกำหนดการจัดการทดสอบวิชาสามัญ  ประจำปีการศึีกษา 2559 โดยปรับเพิ่มรายวิชาที่จัดการทดสอบจาก 7 วิชา เป็น 9 วิชา (เพิ่มวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนสายศิลป์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป) โดยขอความร่วมมือให้ สทศ. ดำเนินการตามกำหนดการ ดังนี้

กิจกรรม กำหนดการ
รับสมัครสอบ 1-20 ต.ค. 58
จัดการทดสอบ 26-27 ธ.ค. 58
ประกาศผลสอบ 8 ก.พ. 59

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ