ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 3 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ”

26 ธ.ค. 2562 16:21 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 3 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ”

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 3 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ” โดยมี อาจารย์ณัฐพงศ์  สุโกมล เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ภาพ สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 3 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ”

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ สทศ. นำคุณธรรมหลัก 3 ประการ ประกอบด้วย “ความรับผิดชอบ ความีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ” มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้มีระบบการดำเนินงาน การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีระบบบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายคุณธรรมทั้งในองค์กรและนอกองค์กร เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ชุมชน สังคมโดยทั่วไป  มุ่งสู่การเป็นองค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบต่อไป

ภาพ สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 3 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ”

ภาพ สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 3 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ”

ภาพ สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 3 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ”

ภาพ สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 3 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ”