ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ที่อยู่ภายใต้ศูนย์สอบ สทศ.

7 ม.ค. 2563 16:10 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 สนาม ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการระดับสนามสอบและผู้แทน จำนวน 19 คน จาก 7 สนามสอบ ดังนี้ (1)โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ (2)โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) (3)โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ) (4)โรงเรียนอิสลามสันติชน (5)โรงเรียนอิเกราะสามัญศึกษา (6)โรงเรียนศาสนวิทยา  (7)โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 35

ภาพ สทศ. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ที่อยู่ภายใต้ศูนย์สอบ สทศ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการระดับสนามสอบและชี้แจงระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 โดยเน้นย้ำให้ศูนย์สอบและคณะกรรมการระดับสนามสอบปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ I-NET ระเบียบการเข้าห้องสอบ และระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด

ภาพ สทศ. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ที่อยู่ภายใต้ศูนย์สอบ สทศ.

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย ได้สรุปข้อมูลการดำเนินการทดสอบ I-NET ปีที่ผ่านมา และได้สรุปจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 ซึ่งในปีนี้ มีผู้มีสิทธิ์สอบ I-NET ตอนต้น จำนวน 34,207 คน  ผู้มีสิทธิ์สอบ I-NET ตอนกลาง จำนวน 23,257 คน ผู้มีสิทธิ์สอบ I-NET ตอนปลาย จำนวน 11,502 คน นอกจากนี้ ได้แจ้งปฏิทินการทำงานของศูนย์สอบและสนามสอบ บทบาทหน้าที่ของสนามสอบ ระเบียบการเข้าห้องสอบ แนวปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะแนวทาง เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ I-NET เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ภาพ สทศ. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ที่อยู่ภายใต้ศูนย์สอบ สทศ.

กำหนดการทดสอบ I-NET ระดับตอนต้น ระดับตอนกลาง และระดับตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 สอบวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  ประกาศผลสอบ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ติดตามข้อมูลการสอบ เช่น ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ผังการออกข้อสอบ เนื้อหาการสอบ และจำนวนข้อสอบ ได้ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ภาพ สทศ. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ที่อยู่ภายใต้ศูนย์สอบ สทศ.

ภาพ สทศ. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ที่อยู่ภายใต้ศูนย์สอบ สทศ.

ภาพ สทศ. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ที่อยู่ภายใต้ศูนย์สอบ สทศ.

ภาพ สทศ. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ที่อยู่ภายใต้ศูนย์สอบ สทศ.