ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

13 ม.ค. 2563 11:14 น.

ผู้อ่าน

ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบการทดสอบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สทศ.จึงมีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัย จึงได้เปิดรับข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา หรือหน่วยงานวิจัยที่สนใจเรื่องระบบการทดสอบและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านระบบการทดสอบระดับชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สทศ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้