ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดสอบ B-NET และ I-NET ประจำปีการศึกษา 2562 การจัดการทดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

21 ม.ค. 2563 16:15 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึกษา 2562  สทศ. ได้ดำเนินการทดสอบด้วยแบบทดสอบ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 9,222 คน แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 6,416 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 2,806 คน โดยจัดสอบที่สนามสอบของศูนย์สอบสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1-12 ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ สทศ. ยังได้ดำเนินการทดสอบ B-NET ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) / Digital Testing มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 627 คน แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 393 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 234 คน โดยจัดสอบที่ศูนย์สอบ สทศ. (อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 35) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบ B-NET วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET และ I-NET ประจำปีการศึกษา 2562 การจัดการทดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET และ I-NET ประจำปีการศึกษา 2562 การจัดการทดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

สำหรับการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์ I-NET ตอนต้น จำนวน 34,207 คน  I-NET ตอนกลาง จำนวน 23,257 คน และ I-NET ตอนปลาย จำนวน 11,502 คน ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบ I-NET วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET และ I-NET ประจำปีการศึกษา 2562 การจัดการทดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET และ I-NET ประจำปีการศึกษา 2562 การจัดการทดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ