คณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ สทศ.

ดร.ศุภชัย  ศรีหล้า  ประธานคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) และคณะทำงาน ประกอบด้วย รศ.ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง และนายกษมพงศ์  บุนนาค ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3501

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้นำคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณฯ เยี่ยมชมระบบการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital) และระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยคอมพิวเตอร์