ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

สอบเทียบระดับ

ผู้อ่าน

การจัดสอบเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สอบเทียบระดับฯ)

การสอบ N – NET (Non-formal National Education Test) N-NET (Non-Formal National Education Test) หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา