ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดเวทีอภิปรายด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา เรื่อง “A Brief Discussion of Competency-Based Assessment and Related Topics”

18 ก.พ. 2563 10:30 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดเวทีอภิปรายด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา เรื่อง “A Brief Discussion of Competency-Based Assessment and Related Topics”

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  จัดเวทีอภิปรายด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา เรื่อง A Brief Discussion of Competency-Based Assessment and Related Topics” โดย Jimmy de la Torre ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา จาก Faculty of Education The University of Hong Kong ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 35

ภาพ สทศ. จัดเวทีอภิปรายด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา เรื่อง “A Brief Discussion of Competency-Based Assessment and Related Topics”

การอภิปรายด้านการวัดและประเมินผลฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาร่วมกันระหว่างบุคลากรของ สทศ. และสถาบันอุดมศึกษา 2 แห่งที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE กับ สทศ. ประกอบด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนี้ ยังมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวด้วย

ภาพ สทศ. จัดเวทีอภิปรายด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา เรื่อง “A Brief Discussion of Competency-Based Assessment and Related Topics”

ภาพ สทศ. จัดเวทีอภิปรายด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา เรื่อง “A Brief Discussion of Competency-Based Assessment and Related Topics”

ภาพ สทศ. จัดเวทีอภิปรายด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา เรื่อง “A Brief Discussion of Competency-Based Assessment and Related Topics”

ภาพ สทศ. จัดเวทีอภิปรายด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา เรื่อง “A Brief Discussion of Competency-Based Assessment and Related Topics”

ภาพ สทศ. จัดเวทีอภิปรายด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา เรื่อง “A Brief Discussion of Competency-Based Assessment and Related Topics”

ภาพ สทศ. จัดเวทีอภิปรายด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา เรื่อง “A Brief Discussion of Competency-Based Assessment and Related Topics”