ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. เน้นย้ำให้ผู้เข้าสอบศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบ และ ระเบียบ สทศ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 อย่างเคร่งครัด

6 มี.ค. 2563 15:19 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. เน้นย้ำให้ผู้เข้าสอบศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบ และ ระเบียบ สทศ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 อย่างเคร่งครัด

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีกำหนดการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ณ สนามสอบทั่วประเทศ

สทศ. ขอเน้นย้ำให้ผู้เข้าสอบ ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบและระเบียบ สทศ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 อย่างเคร่งครัด

        ระเบียบการเข้าห้องสอบ

  1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
  2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
  3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
  4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น
  5. ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
  6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
  7. อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

ระเบียบ สทศ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าสอบ ระบุไว้ส่วนหนึ่งในข้อ 9 (7) ว่า ห้ามกระทําการใดๆ อันเป็นการทุจริตหรือส่อทุจริตในการทดสอบ

หากผู้เข้าสอบกระทำการดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการทุจริตในการทดสอบ

  1. การพูด ถาม บอก หรือดูคำตอบซึ่งกันและกัน หรือแสดงอาณัติสัญญาณ หรือกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดอันส่อไปในทางไม่สุจริต
  2. นำอุปกรณ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้ในการสอบ ซึ่งหมายความรวมถึง การนำอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้ามาในห้องสอบด้วย
  3. นำหนังสือ ตำรา พจนานุกรม หรือเอกสารใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องสอบ           

สำหรับบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนระเบียบการเข้าห้องสอบ และระเบียบ สทศ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 มีดังนี้

        1. ไม่ประกาศผลการทดสอบในรายวิชานั้นๆ หรือทุกรายวิชาสําหรับผู้ฝ่าฝืน

        2. แจ้งไปยังสถานศึกษาของผู้เข้าสอบที่ฝ่าฝืนข้อกําหนดเพื่อดําเนินการทางวินัย

        3. แจ้งพฤติการณ์การฝ่าฝืนไปยังสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาประกอบการรับเข้าศึกษาหรือรับเข้าทํางาน

        4. พิจารณาดําเนินการฟ้องร้อง หรือดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดแก่สถาบันหรือระบบการทดสอบ

 

ภาพ สทศ. เน้นย้ำให้ผู้เข้าสอบศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบ และ ระเบียบ สทศ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 อย่างเคร่งครัดระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557