ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ดาวน์โหลด

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

ผู้อ่าน

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 นั้น
 
ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
 
หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้ 
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)
 
ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • วิชาภาษาไทย ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
 • วิชาภาษาอังกฤษ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
 • วิชาคณิตศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • วิชาภาษาไทย ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
 • วิชาภาษาอังกฤษ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
 • วิชาคณิตศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • วิชาภาษาไทย ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
 • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
 • วิชาภาษาอังกฤษ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
 • วิชาคณิตศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562