สทศ. สพฐ. ทปอ. ร่วมหารือแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2564 - 2566

นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี ประธานกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, ดร.วราภรณ์  สีหนาท และ นายเธียรชัย ณ นคร กรรมการ สทศ., ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ., รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ได้ประชุมหารือแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2564 - 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 35