รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์

ประวัติกรรมการบริหาร

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์
เกิด 26 พฤศจิกายน 2505
อายุ 57 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก Doctor of Technical Science (Computer Science)  Asian Institute of Technology (AIT)

ประวัติการทำงาน

 • รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษาการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • ที่ปรึกษาการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • ที่ปรึกษาการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557-2559
 • ที่ปรึกษาการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครุสภากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557-2559
 • ที่ปรึกษาโครงการวิจัย การส่งเสริมแนวทางการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2557
 • ที่ปรึกษาการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 25533
 • ที่ปรึกษาการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553
 • ที่ปรึกษาการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร พ.ศ. 2553
 • ที่ปรึกษาการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ. 2553
 • ที่ปรึกษาการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2552
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยงบประมาณกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ระบบประเมินสุขภาพด้วยตนเองของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยงบประมาณกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550
 • ที่ปรึกษาการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. 2545

ประวัติการอบรม / ดูงาน / ฝึกงาน

 • หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง “โครงการภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และการบริหารมหาวิทยาลัยเชิงยุทธศาสตร์” 4-13 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 17 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
 • ศึกษาดูงาน ด้านจัดการบัณฑิตศึกษา ที่ประเทศเยอรมัน
 • ศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการ การศึกษาแบบ Online ณ ประเทศสิงคโปร์
 • ศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ศึกษาดูงาน ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศสหราชอาณาจักร
 • ศึกษาดูงาน ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศเยอรมันนี
 • ศึกษาดูงาน ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศจีน
 • ศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการ การศึกษา Cyber University ณ ประเทศเกาหลีใต้
 • ศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการ การศึกษา Cyber University ณ ประเทศฮ่องกง
 • ศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการ ระบบ e-learning ณ ประเทศมาเลเซีย
 • ประชุม Asia-Pacific Public Services Summit ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 31 กค.-2 สค. 2549
 • ประชุม Asia-Europe e-learning Colloguy ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี 24-28 กันยายน 2549