ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์

ประวัติกรรมการบริหาร

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์
เกิด 23 สิงหาคม 2506
อายุ 55 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขารัฐศาสตร5การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2528
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร5 วิทยาลัยครูจันทรเกษม พ.ศ. 2528
 • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2534 (ได้รับพระราชทานทุนภูมิพล)
 • ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาหลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 (ได้รับทุนมูลนิธิคุรุปถัมภ์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ)

ประวัติการทำงาน

 • ครูใหญ่โรงเรียนบ้านประชาสันต์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
 • ครูใหญ่โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 • หัวหน้าภาควิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • และอื่น ฯลฯ