ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

นายเธียรชัย ณ นคร

ผู้อ่าน

ประวัติกรรมการบริหาร

ภาพ นายเธียรชัย ณ นคร ชื่อ นายเธียรชัย ณ นคร
เกิด 15 กุมภาพันธ์ 2502
อายุ 59 ปี

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.) University of Pennsylvania Law School

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
 • อาจารย์ประจําสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • ประธานอนุกรรมการตอบข้อหารือตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • อนุกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • อนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อนุกรรมการกําหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
 • กรรมการในคณะกรรมการฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ในคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
 • รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
 • ประธานกรรมการประจําสาขาวิชานิติศาสตร์ (พ.ศ. 2556 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
 • อนุกรรมการวิชาการและพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • และอื่น ฯลฯ