นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย

ประวัติกรรมการบริหาร

ชื่อ นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย
เกิด -
อายุ - ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจ (การบัญชี) พ.ศ. 2528
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสยาม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) พ.ศ. 2539

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
 • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ผู้อำนวยการสำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเงินนอกงบประมาณ กลุ่มพัฒนาเงินนอกงบประมาณ
 • อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาระบบงานและอัตรกำลัง รัฐสภา
 • อนุกรรมการตรวจสอบ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประวัติการอบรม / ดูงาน / ฝึกงาน

 • หลักสูตรการพัฒนาบุคลกรด้านการบัญชี (Train the trainer) ภายใต้แผนการปฏิรูประบบบัญชี กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตร CIA PREPARATION PART 1-4 กรมบัญชีกลาง
 • ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐมืออาชีพ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาขีดสมรรถนะองค์การโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี
 • หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่สำหรับผู้บริหาร กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 72 สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นปยส.) รุ่นที่ 5 สำนักงาน ป.ป.ช.
 • หลักสูตร The leadership Grid รุ่นที่ 1 กระทรวงการคลัง