ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

ผู้อ่าน

ประวัติกรรมการบริหาร

ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
เกิด 25 พฤษภาคม 2502
อายุ 59 ปี

ประวัติการศึกษา

  • การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2523
  • การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2525
  • Ph.D.(Vocational Education) University of North Texas สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2535

ประวัติการทำงาน

  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550
  • รองผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544