ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

ประวัติ ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ

ผู้อ่าน

ประวัติรองผู้อำนวยการ

ภาพ ประวัติ ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ ชื่อ ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ
เกิด 17 มกราคม 2512
อายุ 51 ปี

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บัณฑิตโครงการเพชรในตมรุ่น 3)

ประวัติการทำงาน

  • รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานผลิตเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • นักวิชาการ สาขาวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อ

  • โทร 02-217-3800