ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

ประวัติ ดร.วารุณี เลียววิวัฒน์ชัย

ผู้อ่าน

ประวัติรองผู้อำนวยการ

ภาพ ประวัติ ดร.วารุณี เลียววิวัฒน์ชัย ชื่อ ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย
เกิด 14 กันยายน 2513
อายุ 49 ปี

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยครูอุดรธานี (บัณฑิตโครงการคุรุทายาท)

ประวัติการทำงาน

  • ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
  • ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
  • ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
  • ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1
  • ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย
  • ข้าราชการครู สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย

ช่องทางการติดต่อ

  • โทร 02-217-3800