ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

ประวัติ ดร.ชื่นฤดี บุตะเขียว

ผู้อ่าน

ประวัติรองผู้อำนวยการ

ภาพ ประวัติ ดร.ชื่นฤดี บุตะเขียว ชื่อ ดร.ชื่นฤดี บุตะเขียว
เกิด 19 กรกฎาคม 2513
อายุ 52 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก         การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) (การบริหารและการจัดการศึกษา)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท          ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) (การบริหารการศึกษา)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 • ปริญญาตรี           ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) (วิชาเอกบรรณารักษ์ศาสตร์) (วิชาโทนาฎศิลป์)  มหาวิทยาลัยครูนครราชสีมา
 • ปริญญาตรี           นิติศาสตร์ (น.บ.)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2535-2536    อาจารย์ 1  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา กรมสามัญศึกษา

 • พ.ศ. 2536-2542    อาจารย์ 1  โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา กรมสามัญศึกษา

 • พ.ศ. 2542-2547    อาจารย์ 2  โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา กรมสามัญศึกษา

 • พ.ศ. 2547-2548    ครู  โรงเรียนบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6

 • พ.ศ. 2549-2550    ครู โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา ช่วยราชการปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6

 • พ.ศ. 2550-2551    ครู โรงเรียนเมืองคง อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา ช่วยราชการปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งและ หัวหน้างานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6

 • พ.ศ. 2551-2553    บุคลากร 7ว./นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง  และ หัวหน้างานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6

 • พ.ศ. 2554-2557    ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 รับผิดชอบงานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • พ.ศ. 2558-2560    ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

 • พ.ศ. 2560-2561    ศึกษานิเทศก์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดูแลงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • พ.ศ. 2561-2562    ศึกษานิเทศก์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี ปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ อีกหน้าที่หนึ่ง

 • พ.ศ.2562-2564     ศึกษานิเทศก์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ

ตำแหน่งด้านบริหาร

 • พ.ศ. 2548 – 2554               1. หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
                                              2. หัวหน้างานบำเหน็จบำนาญความชอบและทะเบียนประวัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
 • พ.ศ. 2562 – 2564               ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (กลุ่ม ป.ย.ป. ศธ.)

ช่องทางการติดต่อ

 • โทร 02-217-3800