ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อยกร่างแนวทางประเมินเพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ และประเมินผลผู้เรียน

2 มิ.ย. 2563 13:40 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อยกร่างแนวทางประเมินเพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ และประเมินผลผู้เรียน

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประธานเปิดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อยกร่างแนวทางประเมินเพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์และประเมินผลผู้เรียน โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง สมรรถนะที่ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยควรมี เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต จากวิทยากร ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารฉลองราชย์ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

วัตถุประสงค์ของการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ระหว่างบุคลากรของ สทศ. และผู้บริหาร คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา 2 แห่ง โดย รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร. ดุษฎี โยเหลา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผศ.ดร.ตฤณ กิตติการอำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้เกิดแนวทางการประเมินเพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์และประเมินผลผู้เรียนร่วมกัน

ภาพ สทศ. จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อยกร่างแนวทางประเมินเพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ และประเมินผลผู้เรียน

ภาพ สทศ. จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อยกร่างแนวทางประเมินเพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ และประเมินผลผู้เรียน

ภาพ สทศ. จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อยกร่างแนวทางประเมินเพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ และประเมินผลผู้เรียน

ภาพ สทศ. จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อยกร่างแนวทางประเมินเพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ และประเมินผลผู้เรียน

ภาพ สทศ. จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อยกร่างแนวทางประเมินเพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ และประเมินผลผู้เรียน

ภาพ สทศ. จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อยกร่างแนวทางประเมินเพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ และประเมินผลผู้เรียน

ภาพ สทศ. จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อยกร่างแนวทางประเมินเพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ และประเมินผลผู้เรียน

ภาพ สทศ. จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อยกร่างแนวทางประเมินเพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ และประเมินผลผู้เรียน

ภาพ สทศ. จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อยกร่างแนวทางประเมินเพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ และประเมินผลผู้เรียน