ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET และ I-NET ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

21 ก.ค. 2558 00:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET และ I-NET ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

            เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 (เวลา 9.00 น.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

            รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” กล่าวว่า สทศ.ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่

1.    มาตรฐานการบริหารการทดสอบ  ระบบการบริหารการทดสอบมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

2.    มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ บุคลากรที่เกี่ยวข้องการกับทดสอบมีคุณภาพ คุณสมบัติ และหน้าที่เทียบเท่าตามมาตรฐานสากล

3.    มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ แบบทดสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินมีการพัฒนาอย่างมีระบบ มีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้ และเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพด้านความตรง ความเที่ยง และมีความยุติธรรม

4.    มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล มีระบบการพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบที่มีการควบคุมและกำกับการดำเนินงานอย่างมีขั้นตอน มีมาตรการด้านความปลอดภัย และเก็บรักษาความลับอย่างรัดกุม มีกระบวนการตรวจให้คะแนนที่ถูกต้อง รายงานผลด้วยคะแนนที่มีความหมายและแปลคะแนนอย่างเหมาะสมเทียบเคียงกับผลการทดสอบแต่ละครั้ง

5.    มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ การรายงานผลและการนำผลไปใช้มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม

           สทศ.ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นต้นสังกัด ศูนย์สอบ สนามสอบ ฯลฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด และร่วมมือกันทำให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรมและโปร่งใส เป็นการทดสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” 

            นอกจากนี้ ได้แจ้งกำหนดการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ในปีการศึกษา 2558 โดย สทศ.จะลดจำนวนวิชาสอบจาก 8 วิชา เหลือ 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์  มีกำหนดการสอบ ดังนี้

·          O-NET ป.6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559                        ประกาศผลสอบวันที่ 28 มีนาคม 2559

·          O-NET ม.3 สอบวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559                ประกาศผลสอบวันที่ 29 มีนาคม 2559

·          O-NET ม.6 สอบวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559                    ประกาศผลสอบวันที่ 21 มีนาคม 2559

 

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET และ I-NET ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

            นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินการจัดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา โดยได้สรุปปัญหาที่พบในการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีที่ผ่านมา และเน้นย้ำให้โรงเรียนให้ความสำคัญในการส่งข้อมูลนักเรียน เช่น ส่งข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา  ปรับข้อมูลโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ฯลฯ  นอกจากนี้ ยังได้แจ้งปฎิทินการดำเนินการและบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับ สทศ./ระดับศูนย์สอบ/ ระดับสนามสอบ/กรรมการคุมสอบ รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นต้นสังกัด ศูนย์สอบ สนามสอบ ฯลฯ ดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด และร่วมมือกันทำให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรมและโปร่งใส เป็นการทดสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” 

             (เวลา 13.00 น.)  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2558 

              นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงการดำเนินการจัดสอบ I-NET ปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีการศึกษา 2558 สทศ.จัดสอบ I-NET ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ศูนย์ตาดีกา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ ได้แจ้งปฎิทินการทำงานทั้งในระดับ สทศ. / ระดับศูนย์สอบ/ ระดับสนามสอบ/กรรมการคุมสอบ

            สำหรับกำหนดการสอบ I-NET ตอนต้น ตอนกลาง ตอนปลาย ปีการศึกษา 2558 สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผลสอบผ่านทางเว็บไซต์ สทศ.(www.niets.or.th) วันที่ 24 มีนาคม 2559

ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET และ I-NET ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี     ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET และ I-NET ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี     ภาพ ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET และ I-NET ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี