ผอ.สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

crop_�อ3.jpg

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ประจำปีการศึกษา 2558 และการสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2558 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การสอบ N-NET เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการสอบที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน โดย สทศ. ใช้หลักการมีส่วนร่วมทั้งระดับ สทศ. ระดับศูนย์สอบ ระดับ กศน.  นอกจากนี้ เน้นย้ำให้การสอบมีมาตรฐานเพื่อเป็นการสะท้อนให้สังคมได้เห็นถึงมาตรฐานการสอบ โดยเน้นบุคลากรที่ทำหน้าที่ระดับศูนย์สอบ / ระดับสนามสอบ และเน้นกรรมการคุมสอบ โดยต้องคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพและปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง โดยขอให้กรรมการคุมสอบปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีมาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส สร้างความเท่าเทียมกันในทุกสนามสอบ

crop�อ�ั��ี��ราย.jpg

          ดร.ทรายทอง  พวกสันเทียะ รักษาการรองผู้อำนวยการ สทศ. ฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า สทศ.ดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ดังนี้

1.    มาตรฐานการบริหารการทดสอบ  ระบบการบริหารการทดสอบมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

2.    มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ บุคลากรที่เกี่ยวข้องการกับทดสอบมีคุณภาพ คุณสมบัติ และหน้าที่เทียบเท่าตามมาตรฐานสากล

3.    มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ แบบทดสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินมีการพัฒนาอย่างมีระบบ มีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้ และเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพด้านความตรง ความเที่ยง และมีความยุติธรรม

4.    มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล มีระบบการพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบที่มีการควบคุมและกำกับการดำเนินงานอย่างมีขั้นตอน มีมาตรการด้านความปลอดภัย และเก็บรักษาความลับอย่างรัดกุม มีกระบวนการตรวจให้คะแนนที่ถูกต้อง รายงานผลด้วยคะแนนที่มีความหมายและแปลคะแนนอย่างเหมาะสมเทียบเคียงกับผลการทดสอบแต่ละครั้ง

5.    มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ การรายงานผลและการนำผลไปใช้มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม

ดร.ทรายทอง กล่าวว่า สำหรับข้อสอบของ สทศ. เป็นข้อสอบที่มีคุณภาพและไม่เกินหลักสูตร เพราะการสร้างข้อสอบ เพื่อจัดทำเป็นแบบทดสอบวัดความรู้รวบยอดของผู้เรียนในแต่ละประเภทการสอบออกตามหลักสูตร เชื่อมโยงกันทั้งคุณภาพผู้เรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ โดยดำเนินการสร้างข้อสอบตามผังการทำแบบทดสอบ (Test Blueprint) เป็นไปตามหลักวิชาวัดและประเมินผลและมาตรฐานสากล สทศ.ได้กำหนดรูปแบบบัตรข้อสอบ (Item Card) ที่สามารถตรวจสอบความตรงของข้อสอบและความยากง่ายของข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

crop_�ี��ุ��2.jpg

          นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบN-NET ปีการศึกษา 2558 และการสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2558 กล่าวว่า สทศ.ได้สรุปปัญหาของการจัดสอบ N-NET และสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2558 ที่ผ่านมา และแจ้งปฏิทินปฏิบัติงานของสทศ. ศูนย์สอบ และสถานศึกษา ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้โรงเรียน / สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ก่อนที่สถานศึกษาจะส่งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องของการขาดสอบ นอกจากนี้ ขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ ปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด

crop_�ุ��รร�ิภา.jpg

            คุณพรรณทิพา  ชินชัชาล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ บรรยาย เรื่อง การส่งรายชื่อนักศึกษากรณีเทียบโอนประสบการณ์ และการส่งรายชื่อนักศึกษาที่พลาดและขาดสอบ และการเข้าสอบ E-EXAM เพื่อให้ศูนย์สอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ  

à¸�à¸�à¸�ัà¸�2.jpg   à¸�à¸�à¸�ัà¸�5.jpg   à¸�à¸�à¸�ัà¸�3.jpg    

crop_ห��า���ู�มือNNET.jpg