ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รมช.ศธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ตชด

8 ส.ค. 2558 00:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ รมช.ศธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ตชด

            สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  2 เมษายน 2558โดยการส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแบบครูมืออาชีพ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 1  จังหวัดปทุมธานี

ภาพ รมช.ศธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ตชด

                ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดโครงการฯ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก และรู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมกับโครงการนี้ เพราะเห็นความสำคัญของโครงการนี้ ซึ่งที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ในโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือ และได้ถวายรายงานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ มาโดยตลอด  และคิดว่าเป็นโครงการที่น่าภาคภูมิใจซึ่งหลายฝ่ายต้องช่วยกันในการพัฒนาการศึกษาไทย โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล  ครู ตชด. ที่อยู่ในหมู่บ้าน นอกจากทำการสอนแล้ว ยังดูแลความสงบเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ครู ตชด. จะได้อยู่กับชาวบ้านตลอด ไม่ได้ถูกโยกย้ายเหมือนครูที่อยู่ในสังกัดอื่น ซึ่งเห็นว่าเราควรใช้ข้อได้เปรียบนี้ในการพัฒนาเรื่องการศึกษา โดยร่วมกันพัฒนาในรูปแบบการจับมือไปด้วยกัน ระหว่างครู ตชด. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม  โดยมหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ อาจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของ ตชด. สพฐ.  กศน. และโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล เพื่อช่วยกันพัฒนาโรงเรียนเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น   อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณ สทศ.ที่ริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา โดยเห็นว่า หากเราจะขับเคลื่อนประเทศ บุคลากรต้องมีความสามารถ ดังนั้น บุคลากรเหล่านี้ ควรได้รับการดูแลส่งเสริม และขอชื่นชมครู ตชด. ในความทุ่มเทเสียสละและดูแลพื้นที่เป็นอย่างดีในทุกๆ เรื่อง ไม่ได้เฉพาะงานสอนในโรงเรียนเท่านั้น

 

ภาพ รมช.ศธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ตชด

      รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อที่สำคัญ คือ (1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  (2) การส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET เป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด 204 แห่งทั่วประเทศ โดย สทศ.ได้มีดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 4 ครั้ง  ได้แก่ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 2 จังหวัดขอนแก่น (จำนวน 48 แห่ง) , ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 1 จังหวัดปทุมธานี (จำนวน 45 แห่ง), ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ (จำนวน 69 แห่ง), ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 4 จังหวัดสงขลา (จำนวน 42 แห่ง)

                  ภาพ รมช.ศธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ตชด   ภาพ รมช.ศธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ตชด   ภาพ รมช.ศธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ตชด

      สำหรับแนวทางการดำเนินโครงการนั้น สทศ.ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีทักษะในการวัดและประเมินผลด้วยการนำผลสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นให้โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการนิเทศ กำกับติดตาม (Coaching and Monitoring)  ซึ่ง สทศ.ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดทำระบบนิเทศออนไลน์ (Online) เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานต่างๆ ระหว่าง สทศ.และสถานศึกษา

 

                    ภาพ รมช.ศธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ตชด  ภาพ รมช.ศธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ตชด  ภาพ รมช.ศธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ตชด

      ทั้งนี้ ประโยชน์ที่จะได้รับภายหลังจากเข้ารับการอบรม  มีดังนี้  

      (1) ครูมีสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น โดยเฉพาะทักษะการทำแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา (ปพ.5) และการเขียนข้อสอบ

      (2)  ครูและผู้บริหารโรงเรียนนำผลสอบ O-NET ไปเป็นกลไกในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการบริหารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน