ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ห่วงคุณภาพศึกษาชาติถอยหลังลงคลอง

22 ก.ค. 2558 00:00 น.

ผู้อ่าน

ระดมผู้บริหาร ร.ร.ช่วยคิดแผนอัพเกรด ปั้นเด็กไทยสู่มาตรฐานสากล
 
ดร.สำเริง กุจิระพันธ์ นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯได้ร่วมกับ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ เตรียมจัดประชุมระดมความคิดผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 23-24 ก.ค.นี้ ที่ รร.รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาชาติ โดยกำหนดกรอบความคิดหลักการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพัฒนาเด็กปฐมวัยของอาเซียนและการศึกษาระดับประถม ศึกษา ที่เน้นความเป็นผู้นำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถคิด วิเคราะห์ขั้นสูงอย่างเป็นระบบ มีค่านิยม 12 ประการ มีคุณธรรม และทักษะการทำงานและคุณลักษณะของประชากรโลกในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดเป็นฐานพัฒนาเชิงรุกให้เห็นผลใน 2 ปี ทั้งยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานชาติกว่าร้อยละ 70 ทุกโรงเรียน
 
“ที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยคะแนนโอเน็ตนักเรียนอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งก็เกิดจากหลายปัจจัยทั้งครูผู้สอน ผู้บริหาร และนโยบายที่ไม่ชัดเจน ดังนั้นจึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับการศึกษาชาติทั้งระบบ เพราะหากปล่อยเช่นนี้ต่อไปคงเป็นเรื่องที่น่าห่วง” ดร.สำเริง กล่าว
 
ด้าน ดร.ศักดิ์สินกล่าวว่า การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาชาติครั้งนี้ ยึดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 พัฒนาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับพหุปัญญา และพหุวัฒนธรรมของชาติไทย หล่อหลอมให้ผู้เรียนเข้าใจว่าพหุปัญญาเป็นพื้นฐานของการสร้างค่านิยม 12 ประการ ทั้งปัญญาทางสังคม และปัญญาด้านจิตวิญญาณที่ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีศักยภาพ และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน.
 
ที่มา: ไทยรัฐ