ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2563 ย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด

30 มิ.ย. 2563 16:30 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2563  ย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด

ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ) เป็นประธานการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National  Educational Test : N-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการ/ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากสำนักการศึกษาทางไกล และสำนักงาน กศน. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2563  ย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด

ผู้อำนวยการ สทศ. ได้กล่าวถึงมาตรฐานการบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้เน้นย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม รวมทั้งได้วิเคราะห์ผลการทดสอบ N-NET ปีการศึกษา 2560 – 2562 และการนำผลสอบ N-NET ไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2563  ย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย (นายพัฒนา  ธนากร) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินการจัดสอบ N-NET ปีที่ผ่านมา ซึ่งภาพรวมการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย ขั้นตอน แนวปฏิบัติ ปฏิทินการดำเนินการจัดสอบ N-NET ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือจากศูนย์สอบให้กำกับติดตามการดำเนินงานของสนามสอบและสถานศึกษาให้เป็นไปตามกำหนดการ และปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ N-NET และระเบียบว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องจากผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2563  ย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด