ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2563

2 ก.ค. 2563 16:08 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National  Educational Test : N-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการ/ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2563

ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวถึงมาตรฐานการบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเน้นย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งได้วิเคราะห์ผลการทดสอบ N-NET และการนำผลสอบ N-NET ไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2563

นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย ได้สรุปภาพรวมผลการดำเนินการจัดสอบ N-NET ปีที่ผ่านมา และได้ชี้แจงถึงขั้นตอน แนวปฏิบัติ ปฏิทินการดำเนินการจัดสอบ N-NET ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมให้การบริหารการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบให้ปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ N-NET และระเบียบว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด 

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2563

ในช่วงท้าย ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2563

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2563