ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2563

15 ก.ค. 2563 10:50 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National Educational Test : B-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุม 16 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและศูนย์สอบสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 -12 ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 35

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2563

ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมชี้แจงศูนย์สอบฯ กล่าวต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  5 ด้าน (1) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ (2) มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ (3) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (4) มาตรฐานการพิมพ์ การรับ/ส่ง การตรวจ และการประมวลผล (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 รวมทั้งแนะนำการนำผลสอบ B-NET ไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งในระดับนักเรียน ระดับครูผู้สอน ระดับสถานศึกษา ระดับผู้บริหาร และระดับต้นสังกัด 

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2563

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ สรุปภาพรวมการทดสอบ B-NET ในปีที่ผ่านมา และได้แจ้งกำหนดการและปฏิทินการทำงานในระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบของการทดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2563 เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ สนามสอบ และการนำส่งข้อมูลนักเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบปฏิบัติตามระเบียบการสอบและคู่มือการจัดสอบ B-NET อย่างเคร่งครัด

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2563

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2563

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2563

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2563

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2563

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2563