ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

17 ก.ค. 2563 10:00 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 9 คน สำนักงานการศึกษาเอกชน 5 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 10 คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2 คน ณ โรงแรมชฎา แอท นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET เพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข รวมถึงชี้แจงนโยบาย ขั้นตอน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามระเบียบการสอบและคู่มือจัดสอบ I-NET อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การทดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับกำหนดการสอบ I-NET ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2564 ติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบ I-NET ได้ที่ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช