เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการผลิตครูมืออาชีพ