ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องปรามการทุจริต” ประจำปี พ.ศ. 2563

23 ก.ย. 2563 10:20 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดโครงการสัมมนาเรื่อง  “การยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องปรามการทุจริต” ประจำปี พ.ศ. 2563

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง “การยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องปรามการทุจริต” ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี ดร.ภาส  ภาสสัทธา  อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม สทศ.

ภาพ สทศ. จัดโครงการสัมมนาเรื่อง  “การยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องปรามการทุจริต” ประจำปี พ.ศ. 2563

สำหรับวัตถุประสงค์ของการสัมมนาฯ เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ได้รับทราบถึงหลักการ แนวคิด และเจตนารมณ์ในการยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส การป้องปรามการทุจริต และได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและการป้องกันการทุจริต เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

ภาพ สทศ. จัดโครงการสัมมนาเรื่อง  “การยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องปรามการทุจริต” ประจำปี พ.ศ. 2563

ภาพ สทศ. จัดโครงการสัมมนาเรื่อง  “การยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องปรามการทุจริต” ประจำปี พ.ศ. 2563

ภาพ สทศ. จัดโครงการสัมมนาเรื่อง  “การยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องปรามการทุจริต” ประจำปี พ.ศ. 2563

ภาพ สทศ. จัดโครงการสัมมนาเรื่อง  “การยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องปรามการทุจริต” ประจำปี พ.ศ. 2563