สทศ. จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องปรามการทุจริต” ประจำปี พ.ศ. 2563

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง “การยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องปรามการทุจริต” ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี ดร.ภาส  ภาสสัทธา  อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม สทศ.

สำหรับวัตถุประสงค์ของการสัมมนาฯ เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ได้รับทราบถึงหลักการ แนวคิด และเจตนารมณ์ในการยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส การป้องปรามการทุจริต และได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและการป้องกันการทุจริต เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป