ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

สุเทพ แก่งสันเทียะ

ผู้อ่าน

ประวัติกรรมการบริหาร

ภาพ สุเทพ แก่งสันเทียะ ชื่อ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ
เกิด 18 มีนาคม 2509
อายุ 54 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี สส.บ.ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2532
 • ระดับปริญญาโท ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2538
 • ระดับปริญญาโท กศ.ม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2547
 • ระดับปริญญาเอก ปร.ด.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2551

ประวัติการทำงาน

 • 3 มิ.ย. 2552 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
 • 3 ก.ย. 2553 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
 • 26 ต.ค. 2558 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
 • 5 ต.ค. 2559 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
 • 6 ก.ย. 2560 ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • 22 ก.พ. 2561 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
 • 22 มิ.ย. 2562 รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14
 • 18 ม.ค. 2563 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • 30 ก.ย. 2563 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • 1 ต.ค. 2563 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประวัติการอบรม / ดูงาน / ฝึกงาน

 • พ.ศ. 2555 หลักสูตร นักบริหารการศึกษาระดับสูง (นศส.ศธ.รุ่นที่ 1) สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
 • พ.ศ. 2555 หลักสูตร เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับ (ส.นบส.รุ่นที่ 4) สำนักงาน กพ.
 • พ.ศ. 2561 หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่นที่ 22) วิทยาลัยการยุติธรรม
 • พ.ศ. 2563 หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 62) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร