ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

การจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2563

12 ต.ค. 2563 10:15 น.

ผู้อ่าน

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-NET (Non-Formal National Educational Test) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นปีสุดท้ายในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ภาพ การจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2563

การทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2563 แบ่งเป็น (1) การทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 85 คน ณ สนามสอบศูนย์เครือข่าย E-Testing  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ (2) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ รวม 127,541 แบ่งเป็น ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 8,216 คน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 50,603 คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 68,722 คน ซึ่งการจัดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ การจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2563

ภาพ การจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2563

สทศ. ขอขอบคุณศูนย์สอบและสนามสอบที่ปฏิบัติตามคู่มือและระเบียบการสอบ รวมถึงดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดประกาศผลสอบวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์  www.niets.or.th

ภาพ การจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2563

ภาพ การจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2563