ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 GAT/PAT และวิชาสามัญ

12 พ.ย. 2563 15:34 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 GAT/PAT และวิชาสามัญ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ มีผู้เข้าร่วมประชุม 49 คน ประกอบด้วย ประธานและคณะทำงานระดับศูนย์สอบ 18 แห่ง การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3501 สทศ. ชั้น 35

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 GAT/PAT และวิชาสามัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวต้อนรับคณะทำงานระดับศูนย์สอบ O-NET GAT/PAT และวิชาสามัญ รวมทั้งแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบ ระดับศูนย์สอบ เพื่อให้ศูนย์สอบดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามคู่มือการจัดสอบ มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และระเบียบสถาบันทดสอบฯ ว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 อย่างเคร่งครัด

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 GAT/PAT และวิชาสามัญ

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย ได้สรุปภาพรวมการจัดสอบ O-NET GAT/PAT และวิชาสามัญของปีที่ผ่านมา ซึ่งการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ได้แจ้งปฏิทินและแนวปฏิบัติการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งเตรียมความพร้อมและมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ศูนย์สอบและสนามสอบดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด ทั้งในช่วงก่อนการสอบ ระหว่างการสอบ และหลังการสอบ เพื่อให้การทดสอบมีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 GAT/PAT และวิชาสามัญ

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 GAT/PAT และวิชาสามัญ

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 GAT/PAT และวิชาสามัญ

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 GAT/PAT และวิชาสามัญ

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 GAT/PAT และวิชาสามัญ

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 GAT/PAT และวิชาสามัญ

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 GAT/PAT และวิชาสามัญ

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 GAT/PAT และวิชาสามัญ

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 GAT/PAT และวิชาสามัญ