ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.ให้บริการพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

15 ส.ค. 2558 04:06 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้บริการการพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษาฝึกสอนสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 350 คน โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะด้านการวัดผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่อาชีพครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ภาพ สทศ.ให้บริการพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “หลักการวัดและประเมินผลการเรียนกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการใช้ผลการทดสอบ O-NET ตลอดจนการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนตามแบบรายงานผลการเรียน ( ปพ.5) ไปเป็นกลไกในการวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน”

ในการอบรมดังกล่าว เน้นการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะการนำใบรายงานผล O-NET โดยเฉพาะรายงานผล O-NET ฉบับที่ 2 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้, ฉบับที่ 5 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้, ฉบับที่ 6 ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามรายวิชา ไปวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อให้นักศึกษาฝึกสอนนำไปใช้ขยายผลในสถานศึกษาที่ฝึกสอนประมาณ 110 โรงเรียนใน 7 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน ตาก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน

ภาพ สทศ.ให้บริการพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวถึงประโยชน์ของการทดสอบ O-NET ที่มีต่อนักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุที่การทดสอบเป็นสิ่งสะท้อนผลการจัดการศึกษาในระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน และสะท้อนถึงคุณภาพนักเรียน
อีกทั้งยังสามารถใช้ผลการทดสอบในการประเมินตนเองแข่งกับตัวเอง และประเมินเทียบกับผู้อื่น (แข่งกับเพื่อน) ได้อีกด้วย เนื่องจากข้อสอบที่ใช้เป็นข้อสอบฉบับเดียวกันทั่วประเทศ

ภายหลังการบรรยาย ผู้อำนวยการ สทศ. ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ภาพ สทศ.ให้บริการพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางภาพ สทศ.ให้บริการพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง