รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประชุม)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประชุม) จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด