รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ม.ค. 2564

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ เพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 10 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้