ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สอศ.ปรับ 13 หลักสูตร ปวส.ตามมาตรฐานวิชาชีพ

19 ส.ค. 2558 14:12 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สอศ.ปรับ 13 หลักสูตร ปวส.ตามมาตรฐานวิชาชีพ

วันนี้ (17ส.ค.) นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ใน 13 สาขาวิชา โดยเทียบเคียงจากมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 9 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์) สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ การถ่ายภาพมัลติมีเดีย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม)สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย (ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า)สาขาวิชาเสริมสวย/เทคโนโลยีความงาม (ช่างทำผม) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์) สาขาวิชารถไฟความเร็วสูงและระบบราง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต (อุตสหกรรมการผลิตและแม่พิมพ์)และสาขาวิชาปิโตรเคมี (อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี) ส่วนอีก 4 สาขาวิชาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาช่างพิมพ์/การพิมพ์ (อุตสาหกรรมการพิมพ์) สาขาเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องยนต์ (บริการยานยนต์) ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 

 

“การปรับหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ว่า ได้มาตรฐาน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามที่กำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก็ถือว่าเป็นแรงงานระดับที่มีความเชี่ยวชาญ และในอนาคตจะหารือให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเข้ามาร่วมจัดการทดสอบระหว่างเรียนไปในคราวเดียว เมื่อเด็กจบจะได้รับทั้งวุฒิการศึกษาและใบรับรองมาตรฐานอาชีพทันทีโดยไม่ต้องสอบ เพราะปัจจุบันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพใช้พื้นที่ของวิทยาลัยในสังกัด สอศ.หลายแห่งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานอาชีพอยู่แล้ว” รองเลขาธิการ กอศ. กล่าวและว่า นอกจากนี้ สอศ.ได้มีการหารือกับอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เพื่อทำความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ผลิตบุคคลกรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่กรมทางหลวงชนบทขาดแคลน เช่น ช่างโยธา ช่างเชื่อม ช่างสำรวจ ช่างเขียน ช่างก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งเมื่อเรียนจบแล้วจะมีงานทำทันที โดยอาจจะทำกับกรมทางหลวงชนบท ภาคเอกชนอื่น ๆ ที่มีความร่วมมือกับกรมทางหลวงชนบทก็ได้

 

ที่มา: เดลินิวส์