ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สพฐ.ยกร่างแนวปฏิบัติ O-Net 3 กลุ่ม

25 ส.ค. 2558 11:23 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สพฐ.ยกร่างแนวปฏิบัติ O-Net 3 กลุ่ม
       
       วันนี้ (20 ส.ค.) นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประกาศกำหนดวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net ระดับชั้น ป.6 ม.3 และม.6 เหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้ดำเนินการ ส่วนอีก 3 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้สถานศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบเองโดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558
       
       อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้ยกร่างประกาศ สพฐ. เรื่องรูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 กลุ่มสาระฯที่ไม่ได้ทำการทดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2558 โดยกำหนดรูปแบบและแนวปฏิบัติเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสถานศึกษาไป ดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้สถานศึกษาเป็นผู้ประเมิน โดยครอบคลุมการประเมินความรู้ ทักษะกระบวนการ และการประเมินคุณลักษณะ 2. ให้ความสำคัญกับการประเมินภาคปฏิบัติ และ 3. การประเมินทั้ง 3 กลุ่มสาระฯ จะต้องสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของวิชาตลอดภาคเรียน หรือปีการศึกษา
       
       “สถานศึกษาจะต้องประเมินผล ตามสภาพความเป็นจริงและประเมินทั้ง 3 ส่วนพร้อมกัน โดยเน้นให้เด็กโครงงาน ชิ้นงาน จะไม่ใช้วิธีการประเมินด้วยการทำข้อสอบ ซึ่ง สพฐ. ได้วางกรอบควบคุมการประเมินไว้ด้วย เพื่อป้องกันการให้คะแนนเกินจริง ในเดือนกันยายนนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษา สพฐ. จะเชิญประชุม สพท. ศึกษานิเทศก์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว”นายกมล กล่าว

 

ที่มา : ผู้จัดการ