สทศ. จัดสัมมนาคณะกรรมการ สทศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ.

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดสัมมนาคณะกรรมการ สทศ. ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ สทศ. (นายกิตติรัตน์  มังคละคีรี) คณะกรรมการ สทศ. (ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์, ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์, ดร.วราภรณ์  สีหนาท, นายเธียรชัย ณ นคร, นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย) รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. (ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป)  ผู้อำนวยการ สทศ. (ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ)  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
 
 
เวลา 9.00 น. มีการบรรยาย “การศึกษาไทยในอนาคต” โดย ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ) และเวลา 13.00 น. บรรยายเรื่อง “บทบาทการบริหารจัดการและดำเนินงานการศึกษาวิจัย การทดสอบทางการศึกษา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาของ สทศ. จากอดีตสู่ปัจจุบัน” โดย อดีตประธานกรรมการ สทศ. (ดร.ชาคร วิภูษณวนิช) 
 
 
การบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์ 15 ปี และแนวทางทิศทาง นโยบายการปฏบัติงานของ สทศ. (พ.ศ. 2565 - 2580)” โดย ผู้อำนวยการ สทศ. (ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ) และ “แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน” โดย ประธานอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (ศ.ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์)
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์องค์กร ยุทธศาสตร์ 15 ปี และแนวทางการปฏิบัติงานของ สทศ. (พ.ศ.2565 – พ.ศ. 2580) รวมถึงเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาในอนาคต เพื่อเชื่อมโยงกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา และแนวทางการพัฒนาองค์การมหาชน