ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 4 จังหวัดสงขลา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

1 ก.ย. 2558 16:37 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 4 จังหวัดสงขลา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลสอบ O-NET  ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  2 เมษายน 2558โดยการส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแบบครูมืออาชีพ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 4จังหวัดสงขลา 

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 4 เป็นความร่วมมือระหว่าง สทศ. และ กองบังคับการ ตชด. ภาค 4 จังหวัดสงขลา ซึ่งมีโรงเรียน ตชด.ที่เข้าร่วมครั้งนี้จำนวน 42 แห่ง 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อที่สำคัญ คือ

(1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

(2) การส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET เป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

 

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด 204 แห่ง (ทั่วประเทศ)  โดย สทศ.ได้มีดำเนินโครงการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 4 ครั้ง กระจายตามภูมิภาค  ได้แก่

ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 2 จังหวัดขอนแก่น (จำนวน 48 แห่ง)

ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 1 จังหวัดปทุมธานี (จำนวน 45 แห่ง)

ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ (จำนวน 69 แห่ง)

ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 4 จังหวัดสงขลา (จำนวน 42 แห่ง)

ภาพ สทศ. ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 4 จังหวัดสงขลา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลสอบ O-NET  ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน    ภาพ สทศ. ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 4 จังหวัดสงขลา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลสอบ O-NET  ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

แนวทางการดำเนินโครงการนั้น สทศ.ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีทักษะในการวัดและประเมินผลด้วยการนำผลสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นให้โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการนิเทศ กำกับติดตาม (Coaching and Monitoring) ซึ่ง สทศ.ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดทำระบบนิเทศ ONLINE เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานต่างๆ ระหว่าง สทศ.และสถานศึกษาและจัดทำระบบนิเทศในพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 5 จังหวัดที่มีโรงเรียนนำร่องดังกล่าว

ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากเข้ารับการอบรม  มีดังนี้  

          (1) ครูมีสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น โดยเฉพาะทักษะการทำแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา (ปพ.5) และการเขียนข้อสอบ

          (2)  ครูและผู้บริหารโรงเรียนนำผลสอบ O-NET ไปเป็นกลไกในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการบริหารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

จากการดำเนินโครงการทั้ง 4 ภาค  ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจากโรงเรียน ตชด. ทั่วประเทศทั้งหมดจำนวน 204แห่ง (โรงเรียน ตชด.ระดับก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษา 162 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา 2 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 40 แห่ง) ประกอบด้วย โรงเรียน ตชด.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 48 แห่ง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตก 45 แห่ง ภาคเหนือ 69 แห่ง และภาคใต้ 42 แห่ง โดยในวันนี้ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียน ตชด. ภาค 4  จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ สงขลา  สตูล  ตรัง  พัทลุง และ จังหวัดยะลา จำนวน 125 คน

ภาพ สทศ. ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 4 จังหวัดสงขลา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลสอบ O-NET  ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูวิชาการ ครูใหญ่ โรงเรียน ตชด. นายตำรวจนิเทศ ทั่วประเทศ และ กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนนำร่องที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วย ครูโรงเรียน ตชด. ที่สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ  และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ ใน 5 จังหวัด ตามที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกำหนด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครพนม จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา  

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือในการนิเทศ ในสภาพจริงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ คือมหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยสงขลา ตามลำดับ

ภาพ สทศ. ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 4 จังหวัดสงขลา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลสอบ O-NET  ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน