สทศ. ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 4 จังหวัดสงขลา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  2 เมษายน 2558โดยการส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแบบครูมืออาชีพ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 4จังหวัดสงขลา 

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 4 เป็นความร่วมมือระหว่าง สทศ. และ กองบังคับการ ตชด. ภาค 4 จังหวัดสงขลา ซึ่งมีโรงเรียน ตชด.ที่เข้าร่วมครั้งนี้จำนวน 42 แห่ง 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อที่สำคัญ คือ

(1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

(2) การส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET เป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

 

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด 204 แห่ง (ทั่วประเทศ)  โดย สทศ.ได้มีดำเนินโครงการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 4 ครั้ง กระจายตามภูมิภาค  ได้แก่

ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 2 จังหวัดขอนแก่น (จำนวน 48 แห่ง)

ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 1 จังหวัดปทุมธานี (จำนวน 45 แห่ง)

ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ (จำนวน 69 แห่ง)

ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 4 จังหวัดสงขลา (จำนวน 42 แห่ง)

    

แนวทางการดำเนินโครงการนั้น สทศ.ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีทักษะในการวัดและประเมินผลด้วยการนำผลสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นให้โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการนิเทศ กำกับติดตาม (Coaching and Monitoring) ซึ่ง สทศ.ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดทำระบบนิเทศ ONLINE เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานต่างๆ ระหว่าง สทศ.และสถานศึกษาและจัดทำระบบนิเทศในพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 5 จังหวัดที่มีโรงเรียนนำร่องดังกล่าว

ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากเข้ารับการอบรม  มีดังนี้  

          (1) ครูมีสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น โดยเฉพาะทักษะการทำแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา (ปพ.5) และการเขียนข้อสอบ

          (2)  ครูและผู้บริหารโรงเรียนนำผลสอบ O-NET ไปเป็นกลไกในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการบริหารเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

จากการดำเนินโครงการทั้ง 4 ภาค  ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจากโรงเรียน ตชด. ทั่วประเทศทั้งหมดจำนวน 204แห่ง (โรงเรียน ตชด.ระดับก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษา 162 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา 2 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 40 แห่ง) ประกอบด้วย โรงเรียน ตชด.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 48 แห่ง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตก 45 แห่ง ภาคเหนือ 69 แห่ง และภาคใต้ 42 แห่ง โดยในวันนี้ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียน ตชด. ภาค 4  จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ สงขลา  สตูล  ตรัง  พัทลุง และ จังหวัดยะลา จำนวน 125 คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูวิชาการ ครูใหญ่ โรงเรียน ตชด. นายตำรวจนิเทศ ทั่วประเทศ และ กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนนำร่องที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วย ครูโรงเรียน ตชด. ที่สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ  และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ ใน 5 จังหวัด ตามที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกำหนด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครพนม จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา  

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือในการนิเทศ ในสภาพจริงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ คือมหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยสงขลา ตามลำดับ