ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

“การจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563” กับ “กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี”

11 ก.พ. 2564 16:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ “การจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563” กับ “กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี”

 

ตามที่ สทศ. มีกำหนดการสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยเป็นการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ แต่เนื่องจากต่อมาปรากฏว่า วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตรงกับกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี นั้น

สทศ. ขอเรียนว่า การจัดสอบ O-NET เป็นการสอบที่มีความสำคัญ เพราะนักเรียนนำผลคะแนนไปใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเป็นการสอบระดับชาติเพื่อวัดความรู้ ความคิดรวบยอดปลายช่วงชั้นของนักเรียน จึงจำเป็นต้องจัดพร้อมกันทั่วประเทศ และมีกำหนดการสอบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เตรียมการในหลายส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ส่วนการเลือกตั้งฯ เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชนชาวไทย ด้วยเช่นกัน

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ และการเข้าสอบ O-NET สทศ. จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการ สำหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบ O-NET และมีสิทธิเลือกตั้งฯ ดังนี้

1. การจัดสนามสอบของ สทศ. มีจำนวนที่มากเพียงพอ และตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากภูมิลำเนาของผู้เข้าสอบ

2. ช่วงเวลาการจัดสอบกับการเลือกตั้งไม่ได้ทับซ้อนกันทั้งวัน ดังนั้น ขอให้ผู้เข้าสอบวางแผนการเดินทางล่วงหน้าในการเข้าสอบและใช้สิทธิเลือกตั้งฯ

3. กรณีที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร อาจดำเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดไว้