ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดกิจกรรม “10 ปี สทศ. จิตอาสาเพื่อการศึกษาไทย” ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจวิทยา) จ.ปทุมธานี

4 ก.ย. 2558 15:30 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม “10 ปี สทศ. จิตอาสาเพื่อการศึกษาไทย” ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจวิทยา) จ.ปทุมธานี

       เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ.ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “10 ปี สทศ. จิตอาสาเพื่อการศึกษาไทย” เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจวิทยา)  จังหวัดปทุมธานี

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม “10 ปี สทศ. จิตอาสาเพื่อการศึกษาไทย” ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจวิทยา) จ.ปทุมธานี

       กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างห้องสมุดและมอบหนังสือให้แก่โรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์  ส่งเสริมอุปกรณ์กีฬา และมีการบรรยายวิชาการให้แก่ครูอาจารย์  เรื่อง การนำผลการสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ.

การดำเนินกิจกรรม “10 ปี สทศ. จิตอาสาเพื่อการศึกษาไทย” แบบกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สำหรับครู : พาคิดพาทำ การนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
กลุ่มที่ 2 : สำหรับนักเรียน : ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.3 – ป.6
กลุ่มที่ 3 : สำหรับโรงเรียน : ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ทำความสะอาด และทาสีโรงเรียน
 
ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม “10 ปี สทศ. จิตอาสาเพื่อการศึกษาไทย” ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจวิทยา) จ.ปทุมธานี

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม “10 ปี สทศ. จิตอาสาเพื่อการศึกษาไทย” ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจวิทยา) จ.ปทุมธานี

       นอกจากนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ.ได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์โรงเรียนให้สะอาดและมีความสวยงาม รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่นักเรียน

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรม “10 ปี สทศ. จิตอาสาเพื่อการศึกษาไทย” ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจวิทยา) จ.ปทุมธานี