ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ก.พ. 64

20 ก.พ. 2564 15:31 น.

ผู้อ่าน

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ) ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และโรงเรียนทวีธาภิเศก

ภาพ สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ก.พ. 64

ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ จัดสอบระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับวันนี้เป็นการสอบวันแรก ในช่วงเช้าเวลา 9.30 – 11.00 น. สอบวิชา 101 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาพรวมการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี มีจำนวนผู้เข้าสอบและผู้ขาดสอบในวิชา 101 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยจำแนกตามสนามสอบ ดังนี้

วิชา 101 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ศูนย์สอบ

สนามสอบ

จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ (คน)

ผู้เข้าสอบ (คน)

ผู้ขาดสอบ (คน)

ผู้เข้าสอบ

คิดเป็นร้อยละ

ผู้ขาดสอบ

คิดเป็นร้อยละ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนทวีธาภิเศก

980

12

98.78

1.22

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

1,604

23

98.57

1.43

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

1,745

25

98.57

1.43

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โรงเรียนสุรนารีวิทยาลัย

783

11

98.60

1.40

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

941

19

97.98

2.02

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

1,156

17

98.53

1.47

รวมจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด

7,209

107

98.52

1.48

ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 14.30 น. สอบวิชา 102 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเวลา 15.00 -16.30 น. วิชา 103 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร และในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 จัดสอบ 2 วิชา ได้แก่ วิชา 104 วิชาชีพครู และ 201-230 วิชาเอก (30 วิชา)

จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนทวีธาภิเศก ซึ่งเป็นสนามสอบที่ได้มีการเปลี่ยนสนามสอบจากเดิม “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” เป็น “โรงเรียนทวีธาภิเศก”  ไม่มีผู้เข้าสอบท่านใดไปผิดสนามสอบ และเข้าห้องสอบตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ตั้งครรภ์ ผู้บกพร่องทางร่างกาย ผู้บกพร่องทางการมองเห็น เป็นต้น

ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบ และเตรียมหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ได้แก่ (1) บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู และ (2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีรูปถ่าย (ผู้เข้าสอบต้องมีหลักฐานตามข้อ (1) และ (2) มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ) สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ ได้แก่ ดินสอดำ 2B ปากกา ยางลบ และกบเหลาดินสอ (สำหรับการสอบวิชา 104 วิชาชีพครู อนุญาตให้นำน้ำยาลบคำผิดและยางลบหมึกเข้าห้องสอบได้)

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และมาตรการป้องกันของสนามสอบ  โดยสนามสอบทุกแห่งมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ และเว้นระยะห่างที่เหมาะสม

ภาพ สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ก.พ. 64

ภาพ สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ก.พ. 64

ภาพ สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ก.พ. 64

 

ภาพ สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ก.พ. 64

ภาพ สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ก.พ. 64

ภาพ สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ก.พ. 64

 

ภาพ สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ก.พ. 64

ภาพ สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ก.พ. 64         ภาพ สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ก.พ. 64

ภาพ สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ก.พ. 64         ภาพ สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ก.พ. 64