ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดสอบ B-NET และ I-NET ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

27 ก.พ. 2564 18:05 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET และ I-NET ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET และ I-NET ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 9,503 คน แบ่งเป็น (1) การทดสอบด้วยระบบ Digital จำนวน 350 คน (มัธยมศึกษาตอนต้น 212 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 138 คน) และ (2) การทดสอบด้วยแบบทดสอบ จำนวน 9,153 คน (มัธยมศึกษาตอนต้น 6,202 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,951 คน)  

ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET และ I-NET ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การสอบ B-NET ด้วยระบบ Digital จัดสอบที่สนามสอบ สทศ. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 35 และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ส่วนการสอบ B-NET ด้วยแบบทดสอบ จัดสอบที่สนามสอบศูนย์สอบสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1-12 ทั่วประเทศ ทั้งนี้ มีกำหนดการประกาศผลสอบ B-NET วันที่ 25 มีนาคม 2564  ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET และ I-NET ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 70,375 คน แบ่งเป็น I-NET ตอนต้น จำนวน 34,257 คน  I-NET ตอนกลาง จำนวน 24,013 คน และ I-NET ตอนปลาย จำนวน 12,105 คน ทั้งนี้ มีกำหนดการประกาศผลสอบ I-NET วันที่ 26 มีนาคม 2564  ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET และ I-NET ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET และ I-NET ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย