ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

13 มี.ค. 2564 14:13 น.

ผู้อ่าน

ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564 ณ สนามสอบทั่วประเทศ

ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช), ผู้แทน สทศ. (ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ), รองผู้อำนวยการ สทศ. (ดร.วารุณี เลียววิวัฒน์ชัย และ ดร.เนตรดาว ยั่งยุบล), รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วีระ แข็งกสิการ) และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี เขต 1 (นายนพพร  มากคงแก้ว) รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ (นายสนอง  อัดแสง) และคณะครูให้การต้อนรับ

ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผู้มีสิทธิ์สอบ 555,635 คน (มีสนามสอบ 4,780 สนาม  ห้องสอบ 29,737 ห้อง) O-NET และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผู้มีสิทธิ์สอบ 404,297 คน (มีสนามสอบ 4,012 สนาม  ห้องสอบ 21,707 ห้อง) นอกจากนี้ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังได้ดำเนินการทดสอบด้วยระบบ Digital Testing ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้มีสิทธิ์สอบ 62 คน ซึ่งในการทดสอบ Digital Testing ดังกล่าว  สทศ. ได้ดำเนินการนำร่องศึกษาวิจัยการนำผลการทดสอบ O-NET มาบูรณาการร่วมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และใช้ระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Platform) มาใช้ในการวัดและประเมินผลทางการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

สำหรับการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี (อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1) มีผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 485 คน (25 ห้องสอบ) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 367 คน (19 ห้องสอบ)

ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

ในวันสอบ O-NET ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และมาตรการป้องกันของสนามสอบ โดยสนามสอบทุกแห่งมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ และเว้นระยะห่างที่เหมาะสม

ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 21 เมษายน 2564 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th เพื่อให้นักเรียน โรงเรียน และต้นสังกัดได้นำผลการทดสอบ O-NET ไปวางแผนการจัดการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

สำหรับการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 สทศ. ได้มีการปรับวันสอบ จากเดิมวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2564 ปรับเป็นวันที่ 27 , 29 มีนาคม 2564 เพื่อไม่ให้ตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทคมนตรี ในวันอาทิตย์ที่  28 มีนาคม 2564 ในส่วนของวันสอบวิชาสามัญ วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 ตรงกับวันเกณฑ์ทหารนั้น สามารถแจ้งขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ภายในเดือนเมษายน 2564
 
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้นำคลิปวีดีโอของโรงเรียนต่างๆ ที่ได้ทำการสอนออนไลน์อยู่แล้ว มาเปิดให้นักเรียนได้ทบทวน โดยนำมารวมไว้ที่ OBEC Channel เพื่อให้นักเรียนที่สนใจสามารถเข้ามาติวออนไลน์ได้ หรือจะทบทวนการเรียนรู้จากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV  ทั้ง 17 ช่อง เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมและทบทวนก่อนสอบอีกด้วย
 
ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี
 
ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี
 
ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

ภาพ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี