ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. วางมาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในสนามสอบ

19 มี.ค. 2564 16:30 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. วางมาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในสนามสอบ

          ในการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 20 - 23 มีนาคม 2564  มีสนามสอบ 209 แห่งทั่วประเทศ ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 257,274 คน จำแนกตามวิชา ดังนี้  GAT ความถนัดทั่วไป 254,214 คน PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 196,519 คน PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 147,633 คน PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 43,285 คน PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10,236 คน PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู  85,000 คน PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 13,677 คน PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส  6,883 คน PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 2,005 คน PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น  7,074 คน PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 16,661 คน PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 856 คน  PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี  8,601 คน PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี  5,741 คน มีกำหนดการประกาศผลสอบในวันที่ 23 เมษายน 2564

ภาพ สทศ. วางมาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในสนามสอบ

                สทศ. ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าสอบเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในบางพื้นที่ ซึ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ สทศ. ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 และได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งกำหนดการสอบประเภทต่างๆ และมาตรการป้องกันฯ ดังกล่าว รวมทั้งขอความร่วมมือให้ประสานงานแจ้งไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและกำกับให้แต่ละสนามสอบมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

                สำหรับโรงเรียนที่สนามสอบและอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด เช่น โรงเรียนปัญญาวรคุณ (เขตบางแค), โรงเรียนวัดนวลนรดิศ (เขตภาษีเจริญ), โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน (เขตบางขุนเทียน) โดยโรงเรียน ศูนย์สอบ และ สทศ. ได้มีมาตรการป้องกันที่เข้มข้น มีการพ่นยาฆ่าเชื้อห้องสอบ บริเวณสนามสอบ และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสนามสอบเพื่อร่วมคัดกรองและดูแลผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดย สทศ. ได้จัดห้องสอบแยกระหว่างห้องสอบปกติ กับ ห้องสอบผู้ที่มีภาวะเสี่ยงตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น ขอให้ผู้เข้าสอบและผู้เกี่ยวข้องไม่ต้องกังวลและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด

ภาพ สทศ. วางมาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในสนามสอบ

ภาพ สทศ. วางมาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในสนามสอบ

ภาพ สทศ. วางมาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในสนามสอบ