ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สอบ GAT/PAT วันแรก สนามสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

20 มี.ค. 2564 13:09 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดสอบระหว่างวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2564 ณ สนามสอบ 209 แห่งทั่วประเทศ ผู้มีสิทธิ์สอบ 257,274 คน

ภาพ สอบ GAT/PAT วันแรก สนามสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เป็นวันแรกของการจัดการทดสอบ GAT/PAT  ในช่วงเช้า สอบวิชา GAT ความถนัดทั่วไป ผู้มีสิทธิ์สอบ 254,214 คน ภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับในช่วงบ่าย เป็นการสอบวิชา PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบ 196,519 คน ซึ่งในการจัดสอบ GAT/PAT ศูนย์สอบและสนามสอบได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและตามมาตรการป้องกันฯ ของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกลุ่มผู้เข้าสอบที่มีไข้ ไอ จาม ฯลฯ สนามสอบได้มีการคัดกรองและจัดแยกผู้เข้าสอบกลุ่มดังกล่าวออกจากห้องสอบปกติ โดยจัดให้สอบในห้องพิเศษ เพื่อดูแลและเฝ้าระวัง

ภาพ สอบ GAT/PAT วันแรก สนามสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

ภาพ สอบ GAT/PAT วันแรก สนามสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

สำหรับกลุ่มผู้เข้าสอบที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง สทศ. ได้รับการประสานงานจากศูนย์สอบและโรงเรียน โดยในวันสอบ ทาง สทศ. ศูนย์สอบ และสนามสอบ ได้คัดแยกผู้เข้าสอบในกลุ่มดังกล่าวให้มาสอบในสถานที่และห้องสอบที่จัดเตรียมไว้ให้พิเศษ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขกำกับดูแลการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ

ภาพ สอบ GAT/PAT วันแรก สนามสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

ภาพ สอบ GAT/PAT วันแรก สนามสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

สำหรับโรงเรียนที่สนามสอบและอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด  สทศ. ได้มีมาตรการป้องกันที่เข้มข้น มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสนามสอบ เพื่อร่วมคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด  ซึ่งการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ สอบ GAT/PAT วันแรก สนามสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

ภาพ สอบ GAT/PAT วันแรก สนามสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด