หลักฐานที่ใช้แสดงตนและอุปกรณ์ที่ใช้ในวันสอบ GAT/PAT