ระเบียบและข้อปฏิบัติในการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2559