ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา

27 มี.ค. 2564 13:30 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา

ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนการนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร.ปรีชา อุยตระกูล นางสาวนลินี กังศิริกุล และเจ้าหน้าที่ สทศ. เป็นวิทยากร การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเพียงดิน สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี โดยมีครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู โรงเรยีนมัธยมพระราชทานนายาว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน และอาจารย์มหาวิทยาลัย(พี่เลี้ยง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยในช่วงบ่าย กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มได้นำเสนอผลการถอดบทเรียนจากการดำเนินงานฯ โดยมีผู้อำนวยการ สทศ. และวิทยากรให้ข้อเสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา

ภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา

ภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา

ภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษาภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา

ภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา

ภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา

ภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา

ภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา

ภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา

ภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา

ภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา

ภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา

ภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา

ภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา

ภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา

ภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา

ภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา

ภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา

ภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา

ภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา

ภาพ สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา